Αρχική σελίδα » Μεταδιδακτορική έρευνα

Μεταδιδακτορική έρευνα

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Γενικά

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, και παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία. Αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και των σχετικών εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν.

Αποτελεί για το Τμήμα, ειδικά, αλλά και για το Πανεπιστήμιο, γενικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας.

 • Η μεταδιδακτορική έρευνα υπάγεται στις δράσεις ανωτάτων σπουδών, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου και πρέπει να έχει ως αντικείμενο, όπως και η διδακτορικού επιπέδου αντίστοιχη έρευνα, σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του ΤΘΣ, δηλαδή το θέατρο πρωτίστως και ακολούθως όλες τις τέχνες του θεάματος (μουσικό θέατρο, επιτελέσεις, κινηματογράφο, χορό, τηλεόραση κ.λπ.), τη λογοτεχνία και εν γένει τον πνευματικό πολιτισμό και τις εκφάνσεις του, σε συνάφεια με το θέατρο.

 • Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή στην επιστημονική γνώση.

 • Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν οδηγεί σε τίτλο σπουδών, αλλά δίνεται επίσημη βεβαίωση της επιτυχούς εκπόνησης και ολοκλήρωσής της, υπογεγραμμένη από τον/την επόπτη-καθηγητή/τρια, τον/την διευθυντή/τρια μεταπτυχιακών  σπουδών και τον/την πρόεδρο του ΤΘΣ

 • Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι άμισθη, χωρίς δίδακτρα και ανεξάρτητη από τους φορείς χρηματοδότησης του ερευνητή. Αν ο μεταδιδακτορικός ερευνητής συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΘΣ, στα οποία  προβλέπεται αμοιβή για ερευνητές, τότε αμείβεται όπως και οι άλλοι, ανάλογα με την εκάστοτε κατανομή της χρηματοδότησης.

 • Η αίτηση ερευνητή για μεταδιδακτορική έρευνα υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΤΘΣ μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά. Συζητείται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση  του ΤΘΣ. Εφόσον εγκριθεί, ορίζεται ο/η επόπτης/τρια καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α μπορεί να είναι επίκουρος/η, αναπληρωτής/τρια ή τακτικός, και, κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται από τη φύση της έρευνας, 1 ή 2 ακόμα μέλη ΔΕΠ που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να αποτελέσουν επιτροπή. Το 2ο και 3ο μέλος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 • Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται από 1 έως 3 χρόνια, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος αλλά και τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες. Παράτασή της συζητείται από τη Συνέλευση  του ΤΘΣ.

Προϋποθέσεις και προσόντα υποψηφίου για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΤΘΣ

Ο/Η υποψήφιος/α μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 2. Να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα και άλλη μία τουλάχιστον από τις  κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες για την κάλυψη βιβλιογραφίας. Αν η προτεινόμενη έρευνα απαιτεί τη γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας, π.χ. ρουμανικά, τουρκικά κ.λπ., να είναι κάτοχος και αυτής σε μέσο τουλάχιστον επίπεδο. 

 3. Ως προς το κύριο έργο που θέλει να εκπονήσει, τόσο για το θέμα όσο και για τη μεθοδολογία, συνιστάται να έχει προσυνεννοηθεί με κάποιο μέλος ΔΕΠ του ΤΘΣ, κατά προτίμηση με αυτό που θα αναλάβει την εποπτεία, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο μέλος ΔΕΠ, που λόγω ειδικότητας θα μπορούσε να συμβουλέψει και να δώσει κατευθύνσεις για το εν λόγω ερευνητικό πεδίο.

 4. Να προσκομίσει τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ, κατά προτίμηση του πανεπιστημίου όπου εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του.

 5. Να υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών σε επικυρωμένα αντίγραφα, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα εργασιών (αν υπάρχουν: διδακτικό έργο σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσιεύσεις, επιμέλειες επιστημονικών βιβλίων, συμμετοχές σε συνέδρια κ.λπ.), επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου του/της και του διδακτορικού τίτλου του/της, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αίτηση μεταδιδακτορικής έρευνας και αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της έρευνάς του/της με σχετική βιβλιογραφία.

 6. Να καταθέσει δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες του/της αν υπάρχουν ή αντίγραφά τους, με βεβαίωση αποδοχής προς δημοσίευση από κάποιον επιστημονικό υπεύθυνο περιοδικού ή συλλογικού τόμου.

Παροχές προς τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες

Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχεται πρόσβαση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής και δυνατότητα δανεισμού. Επίσης παρέχεται πρόσβαση στα Εργαστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 1. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος στη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας.

 2. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση, αν προβλέπεται τέτοια, από ερευνητικά προγράμματα του ΤΘΣ, στα οποία ενδεχομένως συμμετέχουν (επιπροσθέτως της δικής τους έρευνας).

 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες δεν αποκτούν φοιτητική ταυτότητα ούτε βιβλιάριο σπουδών.

 4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στο ΤΘΣ, μπορούν όμως να το πράττουν εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ αυτών και μελών του Τμήματος.

Διασφάλιση ποιότητας

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες πρέπει να καταθέτουν κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων.

Το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και από μέλη ΔΕΠ του ΤΘΣ. Συνυπολογίζεται ο αριθμός των δημοσιευμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής αυτής έρευνας.

Παράλληλα, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες οφείλουν να επιδιώκουν την ενεργή παρουσία τους στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας σε σεμινάρια και/ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την αναγνώριση των εργασιών τους με δημοσιεύσεις διαφόρων επιπέδων, κατά προτίμηση σε περιοδικά και τόμους με κριτές. Εννοείται ότι αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση για να εγκριθεί η εν λόγω έρευνα, είναι όμως ζητούμενο.

Διαγραφή μεταδιδακτορικών ερευνητών

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες είναι δυνατόν να διαγραφούν με απόφαση της  Συνέλευσης του ΤΘΣ , για τους εξής λόγους:

 1. Εφόσον διαπιστωθεί χρήση υλικού και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών (έντυπων ή ηλεκτρονικά προσπελάσιμων) άλλων επιστημόνων, δίχως αναφορά σε αυτές τις εργασίες.

 2. Αν υπάρξουν δράσεις που δυσφημούν ή βλάπτουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο όπου φιλοξενούνται.

 3. Αν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση διαγραφής.

 4. Εφόσον το εισηγηθεί με αντίστοιχη τεκμηρίωση ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια.