Αρχική σελίδα » Διδακτορικό δίπλωμα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Αριθ. Αποφ. 597/1-2-2018)

Γενικές αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδώντου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον επιστημονικό κλάδο των Θεατρικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των Παραστατικών Τεχνών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/17.

Οι κάτοχοι πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων Ανθρωπιστικών Επιστημών έχουν τη  δυνατότητα υποβολής αίτησης και η Συνέλευση του Τμήματος θα λαμβάνει ειδική απόφαση για την αποδοχή τους.

Οι κάτοχοι πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων από άλλους επιστημονικούς κλάδους, με αποδεδειγμένη σχέση με το θέατρο (π.χ. κάτοχοι πτυχίου Δραματικής Σχολής ή με αποδεδειγμένη επαγγελματική καλλιτεχνική δραστηριότητα) μπορούν να αιτηθούν και κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου ο/η υποψήφιος/α διαθέτει αναγνωρισμένο επιστημονικό ή καλλιτεχνικό έργο υψηλού κύρους, δύναται να γίνει αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ (άρθ. 38, Ν. 4485/17).Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί από τους/τις υποψηφίους/ες να παρακολουθήσουν μαθήματα, σεμινάρια ή εργαστήρια.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:  Download aitisi

[α] είτε κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο, στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (άρθ. 38, Ν. 4485/17),

[β] είτε μετά τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (άρθ. 42, Ν. 4485/17).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου περιλαμβάνονται:

 • προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής

 • τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

 • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής

 • προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής

2. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

3. Αναλυτικό Βιογραφικό και Εργογραφικό Σημείωμα

4. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τουλάχιστον δύο (2) από τις καθιερωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία ξένες γλώσσες, η μία σε επίπεδο C1 και η άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο B2.

7. Δείγμα επιστημονικής εργασίας ή αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.

Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης από την επιτροπή επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/ης υποψηφίου/ας.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθ. 38 , Ν. 4485/17).

Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (άρθ. 38, Ν. 4485/17).

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Επιβλέπων/ουσα διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές και Επίκουροι του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (άρθ. 39, Ν. 4485/17).

Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει έως οκτώ (8) υποψήφιους διδάκτορες κατά ανώτατο όριο.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/ην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθ. 38, Ν. 4485/17, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της (παρ. 2, άρθ. 39, Ν. 4485/17).

Στην Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές και Επίκουροι από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή Καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή Ερευνητές/ήτριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος (άρθ. 39, Ν. 4485/17).

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του/της ΥΔ και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό (άρθ. 39, Ν. 4485/17).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπήςεκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επικουρήσει την υπό κρίση διδακτορική διατριβή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ή εάν η εξέλιξη της έρευνας καταστήσει απαραίτητη τη συμμετοχή σε αυτήν περισσότερο εξειδικευμένου Καθηγητή ή Ερευνητή, ή αν το αιτηθεί ο/η υποψήφιος/α, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του/της επιβλέποντος/ουσας, δύναται να το αντικαταστήσει.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη τηςΤριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεχίζουν να παρακολουθούν την πρόοδο της διατριβής και, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη πριν την κρίση της διδακτορικής διατριβής, προκειμένου να οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση, η εισηγητική έκθεση συντάσσεται από την αρχική Τριμελή Επιτροπή και στη διδακτορική διατριβή που κατατίθεται αναγράφονται και οι δύο συνθέσεις της Τριμελούς (αρχική - τελική).

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας

Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (άρθ. 39, Ν. 4485/17). Εάν αφυπηρετήσει, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίσταται από άλλο μέλος, προκειμένου να οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής

3. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής (παρ. 1, άρθ. 41, Ν. 4485/17).

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/17, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485/17.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που αντικαταστάθηκαν, μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθ. 39 και 41, Ν. 4485/17).

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθ. 40, παρ. 1, Ν. 4485/17).

Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης οι υποψήφιοι δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Με την παρέλευση του 5ου (ή 7ου έπειτα από διετή αναστολή φοίτησής) ακαδημαϊκού έτους από την πρώτη εγγραφή τους οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν εντός τριών ημερολογιακών μηνών αιτιολογική έκθεση στην οποία εξηγούν τεκμηριωμένα και επαρκώς τους λόγους για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διατριβής τους. Η αιτιολογική έκθεση αξιολογείται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή εντός ενός διμήνου από την κατάθεσή της. Εφόσον η αιτιολόγηση απορριφθεί κατά πλειοψηφία, γίνεται διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα χωρίς άλλη προειδοποίηση. Εφόσον η αιτιολόγηση γίνει δεκτή, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας λαμβάνει διορία ενός ακόμη ημερολογιακού έτους από την ημέρα της απόφασης, για να ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του/της διατριβής και να την καταθέσει προς κρίση. Μετά τη διορία αυτή, εφόσον δεν έχει καταθέσει ολοκληρωμένη τη διδακτορική του/της διατριβή, διαγράφεται από υποψήφιος/α διδάκτορας χωρίς άλλη προειδοποίηση.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος(άρθ. 45, παρ. 2, Ν. 4485/17).

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, από 15 έως 30 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθ. 40, παρ. 2, Ν. 4485/17).

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν μέρος της έρευνάς τους σε άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφ’ όσον αυτό απαιτείται από το υπό μελέτη θέμα της διατριβής και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας.

- Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι/ες να συμμετάσχουν τουλάχιστον σε ένα επιστημονικό συνέδριο με κριτές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να δημοσιεύσουν τουλάχιστον ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν επί πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές/τριες του δεύτερου κύκλου σπουδών. Επί πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3, Ν. 4485/17).

- Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθ. 9, παρ. 3, εδάφιο ε, Ν. 3685/2008).

- Υποψήφιοι διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθ. 19, παρ. 4, του Ν.4452/17 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής

1. Ορισμός / Αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής

Ο υποψήφιος/α διδάκτορας είναι υποχρεωμένος/η να οριστικοποιήσει το θέμα της διδακτορικής διατριβής του/της μετά την πάροδο δύο ετών από την αποδοχή του/της από το Τμήμα. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης του προτεινόμενου θέματος λόγω εύρους αυτού, έλλειψης επαρκών στοιχείων, κάλυψης του θέματος από άλλον ερευνητή στο ενδιάμεσο διάστημα, ή για κάποιον άλλον λόγο που πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς αιτιολογημένος στη Συνέλευση του Τμήματος, με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας το θέμα της διατριβής δύναται να μετατραπεί. Εάν αυτό αλλάξει πλήρως, η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δύναται να παραταθεί με μέγιστο χρόνο παράτασης τα δύο (2) έτη.

2. Προτεινόμενη διάρθρωση διδακτορικής διατριβής

Α. Εξώφυλλο και σελίδα τίτλου

Ως εξώφυλλο θεωρείται η πρώτη σελίδα μετά το προστατευτικό διαφανές εμπροσθόφυλλο [σ. 1]. Το εξώφυλλο πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία του Ιδρύματος, τη Σχολή, το Τμήμα, τον τίτλο της διατριβής, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και τα ονοματεπώνυμα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Υπόδειγμα εξωφύλλου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η σελίδα τίτλου [σ. 3] είναι στο επόμενο φύλλο μετά το εξώφυλλο. Στο οπισθόφυλλο της σελίδας τίτλου - verso [σ. 4] θα πρέπει να αναγράφεται ότι:

«Η έγκριση της παρούσης διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως (Ν. 5343/1932, άρθ. 202, παρ. 2)».

Η σελίδα τίτλου και το οπισθόφυλλό της δεν φέρουν αρίθμηση.

Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης διδακτορικής διατριβής του Πανεπιστημίου μας, μνημονεύεται, σε εμφανές σημείο, η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής.

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Για να κατεβάσετε το εξώφυλλο πατήστε εδώ

Για παράδειγμα:

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καθηγητής Χ

Μέλη: ……………………

Επταμελής εξεταστική επιτροπή

Επιβλέπων: Αντικατάσταση του καθηγητή Χ από τον καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος … (συνεδρίαση …), σύμφωνα με παρ.3, άρθρο 39, Ν.4485/2017.

Μέλη: …………………..

Β. Διάρθρωση της διδακτορικής διατριβής

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Τίτλοι κεφαλαίων - υποκεφαλαίων - ενοτήτων

 • Αριθμοί σελίδων

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Παρουσίαση της εργασίας: υποθέσεις έρευνας - στόχοι - μεθοδολογία

  • ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

  • Κεφάλαια διατριβής

   • Υποσημειώσεις, αναφορές (όπου υπάρχει δανεισμός από βιβλιογραφικές πηγές)

   • Αλλαγή σελίδας για κάθε νέο κεφάλαιο, όχι υποκεφάλαιο. Όταν το προηγούμενο υποκεφάλαιο τελειώνει προς το τέλος της σελίδας, η αρχή του νέου υποκεφαλαίου αρχίζει με νέα σελίδα.

   • Αρίθμηση σελίδων

   • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

   • ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Γ. Γλώσσα συγγραφής

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα συγγραφής που έχει προτείνει ο υποψήφιος διδάκτορας στην αίτησή του (άρθρο 38 παρ. 2 & 3 του Ν. 4485/17).

Δ. Μορφολογία

Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων: 12 για το κυρίως κείμενο, 10 για τις υποσημειώσεις. Διάστιχο: 1,15 για το κυρίως κείμενο, μονό για τα παραθέματα και για τις υποσημειώσεις. Περιθώρια: 2,54 επάνω και κάτω, 3,17 αριστερά και δεξιά (αυτόματο).

Ε. Σελιδοποίηση

Ολόκληρη η διατριβή πρέπει να έχει συνεχόμενη και ενιαία σελιδαρίθμηση, συμπεριλαμβανομένων, των περιεχομένων, του προλόγου και των παραρτημάτων.

Η αρίθμηση τοποθετείται είτε στο εξωτερικό άκρο του κάτω μέρους της σελίδας είτε στο εξωτερικό άκρο του πάνω μέρους της σελίδας.

Ειδικά για τα αντίτυπα που πρόκειται να κατατεθούν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και στο ΕΚΤ, προτείνεται να εκτυπώνονται και στις δύο όψεις των φύλλων, για εξοικονόμηση όγκου και χαρτιού, εκτός από τις αλλαγές των ενοτήτων και των κεφαλαίων, όπου αρχίζουμε πάντα στη δεξιά σελίδα - recto.

Με τον τρόπο αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι μονές σελίδες είναι στο δεξί μέρος, ενώ οι ζυγές στο αριστερό.

ΣΤ. Περίληψη (Abstract)

Στην εργασία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σύντομη και περιεκτική περίληψη, που δε θα ξεπερνά τη μία σελίδα (έως 500 λέξεις). Η περίληψη θα πρέπει να γράφεται και στα αγγλικά, στην αμέσως επόμενη σελίδα. Εάν η διατριβή είναι σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής, θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περίληψη στην ελληνική (2500-3000 λέξεις). Οι περιλήψεις τοποθετούνται πριν από τη βιβλιογραφία.

Ζ. Σημειώσεις

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να είναι υποσελίδιες (footnotes), τοποθετούνται δηλαδή ως υποσημειώσεις και όχι ως σημειώσεις τέλους (endnotes).

Η. Πίνακας περιεχομένων

Ο πίνακας περιεχομένων θα πρέπει να ακολουθεί μετά τη σελίδα τίτλου [5].

Θ. Φωτογραφίες

Οι σελίδες που περιλαμβάνουν φωτογραφικό υλικό θα αριθμούνται ως κανονικές σελίδες. Οι φωτογραφίες δεν θα επικολλώνται στο χαρτί, αλλά θα εισάγονται στην εργασία σε ψηφιακή μορφή κατά τη συγγραφή αυτής.

Κρίση διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/της υποψηφίου/ας για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η Επιτροπή μπορεί ακόμη να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα να βελτιώσει τμήματα της εργασίας ή να την επεξεργαστεί εκ νέου και να την υποβάλει αφού έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (άρθ. 41, παρ. 1, Ν. 4485/17). Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/17. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017, τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής αποτελούνται από  μέλη ΔΕΠ Α' βαθμίδας, Αναπληρωτές και Επίκουρους από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή Ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ένα εκ των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος, και ως εκ τούτου στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή ένα εκ των μελών πρέπει να ανήκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (εδάφιο 3/άρθ. 39, Ν. 4485/2017).

Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ιδία ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Επιτροπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν τη διατριβή σε δύο αντίτυπα σε έντυπη μορφή (για το αρχείο και για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος) και επτά αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή για τα μέλη της Επιτροπής. Εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα. Ταυτόχρονα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη εργασία του/της υποψηφίου/ας και δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.

Εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των είκοσι (20) ημερών και όχι μεγαλύτερου των πενήντα (50) ημερών από τον ορισμό της Επταμελούς Επιτροπής γίνεται δημόσια υποστήριξη της διατριβής. Η ημερομηνία της υποστήριξης ορίζεται από τη Συνέλευση σε συνεννόηση με τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής και τον/την υποψήφιο/α. Η υποστήριξη ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης (παρ. 3, άρθ. 41, Ν. 4485/17). Αν ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην υποστήριξη της διατριβής του/της, αυτή θεωρείται ότι απορρίπτεται. Αυτό πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στον/στην υποψήφιο/α και να περιλαμβάνει αιτιολόγηση καθώς και ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Η παρουσίαση του αντικειμένου της διατριβής από τον/την υποψήφιο/α είναι προφορική και δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά. Κατόπιν τούτου, τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής τοποθετούνται επί της υπό κρίση διατριβής και υποβάλλουν ερωτήσεις στον/στην υποψήφιο/α. Η διαδικασία είναι ανοιχτή στην πανεπιστημιακή κοινότητα και γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής. Τη συζήτηση διευθύνει ένα μέλος της Επιτροπής που ορίζεται από την ίδια. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών (άρθ. 41, παρ. 3, Ν. 4485/17) και αξιολογεί τη διδακτορική διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).

Η Επιτροπή, εφόσον εκτιμήσει ως μη πλήρως ικανοποιητική τη διατριβή, έχει τις εξής δυνατότητες: μπορεί να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να βελτιώσει τμήματα ή να αναμορφώσει ριζικά τη διατριβή και  να την υποβάλει εκ νέου για νέα υποστήριξη, ή προτείνει αλλαγές και διορθώσεις δίχως να απαιτεί νέα υποστήριξη ή απορρίπτει την εργασία. Η νέα υποστήριξη μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε τρεις και το αργότερο σε έξι μήνες μετά την πρώτη. Στην περίπτωση που και η δεύτερη υποστήριξη απορριφθεί, η Επιτροπή της διατριβής απορρίπτει τον/την υποψήφιο/α και δικαιολογεί την απόφασή́ της. Η απόφαση ανακοινώνεται από τη Σχολή στον/στην υποψήφιο/α γραπτώς με πιστοποίηση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδώντου ΕΚΠΑ μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθ. 43, παρ. 3, Ν. 4485/2017.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ. 3, άρθ. 43, Ν. 4485/17).

Αναγόρευση – Καθομολόγηση διδακτόρων

Μετά την υποστήριξη και πριν από την ορκωμοσία του/της, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος δύο αντίτυπα της διατριβής, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf), και επιπλέον από ένα (1) αντίτυπο στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Ο ακαδημαϊκός τίτλος του διδάκτορα απονέμεται στον/στην υποψήφιο/α με αναγόρευση και καθομολόγηση από τη Συνέλευση.

Πνευματικά δικαιώματα

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και στην απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω σταδιοδρομία του/της.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές μονάδες και επιστημονικούς υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο/Η συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατριβής του/της, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον/στην  διδάκτορα όσο και στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της ΔΔ λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.

Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων:

 • εάν δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,

 • εάν η πρόοδος τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη,

 • εάν έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής,

 • εάν δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής τους,

 • εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

 • εάν έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

 • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων.

 • εάν έχουν υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής (βλ. Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ειδικές διατάξεις

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος»

 • οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄ 148) και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

 • οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει.